Alle studenten in het mbo moeten een rekenexamen maken. Voor mbo niveau 1 (Entree) zijn geen aparte rekeneisen vastgesteld. Als een student ernstige rekenproblemen  of dyscalculie heeft kan dit heel lastig zijn. Hieronder lees je meer over tips en adviezen voor docenten.

Signalen

 • Grote verschillen in prestaties tussen rekenen en andere vakken.
 • Onvoorspelbare leerresultaten.
 • Tellen op de vingers.
 • Behoefte aan concreet materiaal.
 • Geen conceptueel begrip (bijv. wat is 1022?)
 • Moeite met ordenen en classificeren.
 • Moeite met uit het hoofd leren van tafels of moeite met hanteren van rekenbegrippen.
 • Het werkgeheugen is snel overbelast.
 • Veel emoties, van boosheid tot onmacht tot verdriet en schaamte.
 • Erg onzeker, bij elke opdracht zeggen: het zal wel fout zijn.
 • Weerstandgedrag van student bij rekenen, wordt door de docent opgevat als luiheid i.p.v. dat de docent ziet dat de student worstelt.
 • Weerstand is zo groot dat dit zich uit in verzuim, geen huiswerk willen maken, geen geduld hebben om instructie dan wel uitleg te horen.

Tips wat je kunt doen als docent

Algemeen
 • Hun gevoel bespreekbaar maken, hiervoor openstaan zonder oordeel.
 • Toon begrip en aandacht voor de student.
 • Ga voor succeservaringen.
 • Geef de student zelfvertrouwen.
 • Structuur bieden, motiveren, stimuleren en haalbare eisen stellen.
 • Geduld bewaren.
 • Geef meer tijd.
 • Laten werken met rekenmachine en formulekaarten.
Bij vakken waarbij rekenen een rol speelt
 • Veel structuur aanbrengen.
 • Leren gebruik te maken van kladpapier.
 • Werken met strategiekaarten. Denk/hulpkaarten en strategiekaarten COE.
 • Werken met een rekenmachine.
 • Bied de student makkelijkere, minder complexe sommen aan, met weinig taal.
 • De som eerst voordoen, dan samen doen en uiteindelijk zelf laten doen.
 • Reken volgens één bepaalde methode. Eén oplossingsstrategie is belangrijk!

Begeleiding in de beroepspraktijkvorming

De student met ERWD kan ook in de beroepspraktijkvorming (BPV) tegen problemen aanlopen. De mate waarin ERWD een rol speelt binnen de BPV wordt sterk bepaald door enerzijds het karakter van de opleiding en het beroepsperspectief en anderzijds de daaruit voortvloeiende eisen die aan de rapportage gesteld worden.

Aangepaste examinering bij ERWD

Studenten die voor augustus 2022 aan hun opleiding zijn gestart kunnen, binnen de nominale studieduur van hun opleiding, examineren volgens onderstaande rekeneisen. OCW heeft besloten  nieuwe rekeneisen met bijbehorende examinering met ingang van schooljaar 2022-2023 in het mbo in te voeren, zie de informatie op rijksoverheid.nl.

Meer lezen